Calculadora de les quotes dels servei de les escoles bressol municipals amb tarifació social

Amb aquest tràmit podeu fer una simulació de les quotes del servei escolar ordinari de les modalitats que hi ha, en funció de la vostra situació familiar (capacitat econòmica i nombre de membres del nucli familiar) : jornada completa i jornada matí

També podeu fer una simulació de les quotes del servei de menjador en les modalitats de : menjador i menjador amb berenar

Els càlculs que s'ofereixen en aquesta opció són informatius i no tenen efectes vinculants fins que l'Administració verifiqui també les dades


Com es fa?

Per fer el càlcul ompliu les dades sol•licitades pel formulari i feu clic a "Calcular"

A tenir en compte a l'hora d'omplir el formulari:

  • Que es consideren membres del nucli familiar, a més de l' infant, el pare i la mare, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat.

  • Els ingressos familiars s'obtindran per la suma de les caselles (base imposable general) i (base imposable de l'estalvi) de la declaració de la renda corresponent del darrer exercici presentat, de cadascun dels membres del nucli familiar si és individual, si és conjunta tan sols es tindrà en compte aquesta.
Per fer el càlcul ompliu les dades sol·licitades a continuació